• Podpora uporabnikom IT
 • telefon: +386 (0)1 471 2700
 • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

 • Preklic digitalnega potrdila
 • telefon: +386 (0)1 230 5402
 • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted

 

Izdajatelj varnih časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted (angl. Slovenian Ministry of Defence Time Stamping Authority Restricted) izdaja uporabnikom v internem omrežju Ministrstva za obrambo varne časovne žige za potrebe uporabnikov in aplikacij, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

 

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted podajajo opis tehničnih lastnosti, nivo varnosti in postopke za upravljanje izdajateljeve infrastrukture ter opravljanje storitev izdajanja varnih časovnih žigov, določajo obveznosti in odgovornosti izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted in uporabnikov ter tretjih oseb, ki se zanašajo na varne časovne žige. Pravila delovanja Izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted so iz dveh delov:

 • Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted, javni del, ki so dostopna javnosti in
 • Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted, zaupni del, dokument ni dostopen javnosti.

Pravila delovanja overitelja SIMoD-TSA-Restricted, javni del
(Javna pravila SIMoD-TSA-Restricted)

 Javna pravila SIMoD-TSA-Restricted, ver. 1.0, z dne 3.12.2010Digitalno potrdilo izdajatelja varnih časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted

Serijska številka

47F5 772E

Oznaka ključa

431C 2260 B1E9 9470

Imetnik (enolično ime)

cn=TSA-I,ou=cert-naprave-A,organizationIdentifier=VATSI-47978457,o=Ministrstvo za obrambo,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 4. septembra 2017 do 4. septembra 2022

Veljavnost privatnega ključa

Od 4. septembra 2017 do 4. septembra 2020

Dolžina ključa

2048 bitov

Odtis SHA-1

2085 94C2 5AB0 3558 9730 1C1E 2C83 C479 6DA7 9E74

Digitalno potrdilo

v obliki PEM
v tekstni obliki


Uporabniki varnih časovnih žigov se morajo pred uporabo varnih časovnih žigov seznaniti z lastnostmi in pogoji uporabe:


Obvestilo uporabnikom o lastnostih in pogojih uporabe varnih časovnih žigov izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted

Enolično ime izdajatelja varnih časovnih žigov

cn=TSA-I,ou=cert-naprave-A,organizationIdentifier=VATSI-47978457,o=Ministrstvo za obrambo,c=si

Izdajatelj digitalnega potrdila

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Identifikacijska oznaka politike izdajanja varnih časovnih žigov

1.3.6.1.4.1.22295.10.1.3.1.1

Kriptografski algoritmi:

     zgoščevalni algoritem

     algoritem digitalnega podpisa

     dolžina ključa

 

SHA-1 ali SHA-256

sha1WithRSAEncryption

2048 bitov

Veljavnost varnih časovnih žigov

Do 13. decembra 2013

Točnost časa

odstopanje do +/- 1 sekunda od univerzalnega koordiniranega časa

Omejitve uporabe

Varni časovni žigi izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted so namenjeni službeni uporabi v Ministrstvu za obrambo. V drugih institucijah je namen omejen na opravljanje nalog povezanih z obrambo države.

Varni časovni žigi izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted se uporabljajo za implementacijo storitev časovnega žigosanja tam, kjer je dovoljena uporaba digitalnih potrdil overiteljev SIMoD-PKI.

Obveznosti uporabnikov

Uporabniki storitve varnega časovnega žiga morajo:

 • seznaniti se z Javnimi pravili SIMoD-TSA-Restricted in upoštevati vsa določila glede obveznosti, odgovornosti ter omejitev odgovornosti pri uporabi varnega časovnega žiga,
 • spremljati obvestila in objave izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted in ravnati v skladu z njimi,
 • ob prevzemu varnega časovnega žiga preveriti njegovo veljavnost in preveriti, da digitalno potrdilo za preverjanje podpisa varnega časovnega žiga ni bilo preklicano,
 • skrbeti za arhiv časovno žigosanih dokumentov ter podatkov potrebnih za preverjanje časovno žigosanih dokumentov,
 • upoštevati tehnične pogoje za uporabo storitve varnega časovnega žiga in
 • upoštevati morebitne obveznosti, določila ali omejitve, objavljene drugje.

Obveznosti tretjih oseb

Tretje osebe, ki se zanašajo na varne časovne žige izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted, morajo:

 • omejiti zaupanje v varen časovni žig le na namene, določene v Javnih pravilih SIMoD-TSA-Restricted,
 • seznaniti se z Javnimi pravili SIMoD-TSA-Restricted in upoštevati vsa določila glede obveznosti, odgovornosti in omejitev odgovornosti pri uporabi varnega časovnega žiga,
 • preveriti veljavnost varnega časovnega žiga oziroma preveriti, da digitalno potrdilo za preverjanje podpisa varnega časovnega žiga ni bilo preklicano in
 • upoštevati morebitne obveznosti, določila ali omejitve objavljene drugje.

Obdobje hranjenja zapisov povezanih s časovnim žigosanjem

Izdajatelj SIMoD-TSA-Restricted beleži zapise o dogodkih v povezavi z izdanimi varnimi časovnimi žigi in jih hrani pet (5) let.

Zakonodaja

Izdajatelj SIMoD-TSA-Restricted izdaja varne časovne žige v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje.

Omejitve odgovornosti

Izdajatelj SIMoD-TSA-Restricted ni odgovoren za direktno ali posredno škodo, izgube, stroške ter terjatve, ki izhajajo iz ali so nastale zaradi uporabe varnega časovnega žiga, če:

 • je bil varni časovni žig uporabljen v drugačne namene, kot je dovoljeno s Javnimi pravili SIMoD-TSA-Restricted ali v nasprotju z relevantnimi zakoni,
 • uporabnik storitve varnega časovnega žiga ali tretja stran ni postopal v skladu s predpisanimi postopki v Javnih pravilih SIMoD-TSA-Restricted ali
 • je nastala škoda zaradi napake v delovanju strojne ali programske opreme uporabnika storitve varnega časovnega žiga ali tretje strani.

Reševanje sporov

Stranke si bodo prizadevale za sporazumno reševanje sporov, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Stranke za reševanje sporov dogovorijo izključno uporabo predpisov Republike Slovenije.

Jamstva o skladnosti s politiko izdajanja varnih časovnih žigov

Storitve izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted, njegovo delovanje in infrastruktura, so v  skladu z zahtevami in jamstvi Javnih pravil SIMoD-TSA-Restricted.

Izdajatelj SIMoD-TSA-Restricted vključi v vse izdane varne časovne žige identifikacijsko oznako politike 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.3.1.1 in s tem jamči skladnost s to politiko.

Skladnost delovanja izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted  s predpisi se preverja z inšpekcijskim nadzorom.