• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MO) upravlja z infrastrukturo javnih ključev za potrebe obrambe države SIMoD-PKI (angl. Slovenian Ministry of Defence Public Key Infrastructure).

 

V okviru SIMoD-PKI deluje overitelj digitalnih potrdil na MO, ki je s korenskim izdajateljem, podrejenimi izdajatelji digitalnih potrdil in izdajatelji varnih časovnih žigov ponudnik elektronskih storitev zaupanja v skladu z Uredbo eIDAS (Uredba št. 910/2014 Evropskega parlamenta in sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES):

 

"ustvarjanje, preverjanje in potrjevanje veljavnosti potrdil za elektronske podpise, elektronske žige, elektronske časovne žige in avtentikacijo spletišč".

 


Izdajatelji SIMoD-PKI izdajajo in upravljajo digitalna potrdila za zagotavljanje varnostnih storitev pri hranjenju in prenosu podatkov z ali brez stopnje tajnosti; digitalno podpisovanje datotek, sporočil in elektronskih obrazcev; preverjanje istovetnosti oseb in gradnikov komunikacijsko informacijskega sistema kot so strežniki, usmerjevalniki, požarne pregrade in imeniki.

 

Pravila delovanja infrastrukture javnih ključev na MO (Politika SIMoD-PKI) predpisujejo splošne zahteve za digitalna potrdila, nivo zaupanja v digitalna potrdila, minimalne zahteve za tehnične lastnosti in raven varnosti infrastrukture izdajateljev, postopke za upravljanje z digitalnimi potrdili in obveznosti in odgovornosti izdajateljev, imetnikov ter tretjih oseb.

 


Pravila delovanja infrastrukture javnih ključev na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije
(Politika SIMoD-PKI)

 Politika SIMoD-PKI ver. 3.0 z dne 03.05.2017

 

Prejšnje izdaje:

 Spremembe Politike SIMoD-PKI ver. 2.0 z dne 07.02.2014
 Politika SIMoD-PKI - neuradno prečiščeno besedilo (vključuje dopolnitve in spremembe iz leta 2011)
 Dopolnitve Politike SIMoD-PKI ver. 2.0 z dne 14.11.2011
Spremembe Politike SIMoD-PKI ver. 2.0 z dne 08.09.2011
 Politika SIMoD-PKI ver. 2.0 z dne 24.8.2010

Spremembe in dopolnitve Politike SIMoD-PKI z dne 27.12.2007
 Politika SIMoD-PKI z dne 17.7.2006


SIMoD-PKI zastopa Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO.

 

Naslov:          Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

                     Sekretariat generalnega sekretarja

                     Služba za informatiko in komunikacije

                     Svet za upravljanje z infrastrukturo javnih ključev na MO

                     Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

                     Telefon:               01 230 5314

                     Faks:                   01 471 2701

                     Elektronska pošta: simod-pki(a)mors.si